FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
O Fakultetu
Institut za mašinstvo
Nastavnici i saradnici
Dodiplomski - Bachelor studij
Diplomski - Master studij
Foto galerija
Oglasna ploča
Raspored predavanja
Raspored ispita
Dokumenta za bolonjski proces
Projekti
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
UNMO:Forum

aug
28

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija 2017/18 (DRUGI UPISNI ROK)

Studentska služba
Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluke Senata Univerziteta broj: 101- 1740/17 od 13. 7. 2017. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, broj: 05-03- 40-1725-1/17 od 19. 7. 2017. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje
 
KONKURS
za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2017/2018. godini (drugi upisni rok)
 
Organizacione jedinice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u prvom upisnom roku nisu popunile slobodna mjesta za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini, pa se provodi drugi upisni rok.
 
Broj slobodnih mjesta na Mašinskom fakultetu je sljedeći:
 
 
 

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

 a)   prvi ciklus (dodiplomski studij)

▪   Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše (obrazac preuzeti na studentskoj službi fakulteta);

    Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnudiplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificiranadokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili uBosni i Hercegovini(ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu zanostrifikaciju);

▪  Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala);

▪   Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci)

▪   Uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj 1610200000291098

▪   Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
 
NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet 

b)  drugi ciklus (diplomski/master studij)

▪   Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji konkuriše (obrazac preuzeti na studentskoj službi fakulteta);

▪  Ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;

▪   Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original);

▪  Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala);

▪  Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci)

▪   Uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj 1610200000291098 i

▪  Drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta i organizacionim jedinicama.

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet 

c) treći ciklus studija (doktorski studij)

▪   Diploma – II ciklus studija/magistarski postidiplomski studij/specijalistički postdiplomski studij (ovjerena kopija)

▪   Rješenje o nostrifikaciji diplome (ovjerena kopija), ukoliko je izvršena nostrifikacija diplome

    Uvjerenje o položenim ispitima – II ciklus studija/magistarski postdiplomski studij/specijalističkipostdiplomski studij (original)

▪  Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala)

▪  Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci)

▪  Dvije preporuke (original), ukoliko su potrebne za upis

▪  Dokaz o poznavanju stranog jezika

▪  Objavljeni traženi radovi, ukoliko su potrebni za upis

▪   Biografija (CV)

 Prijave za upis studenata u prvugodinu trećeg ciklusa (doktorskog) studija Politehnika   kandidatipodnose u studentsku službu Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Rok za podnošenje prijava za upis na dodiplomski studij sa potrebnom dokumentacijom podnose se studentskim službama organizacionih jedinica u periodu od 28. avgusta do 15. septembra 2017. godine.

Rok za podnošenje prijava za upis na diplomski studij (master) i doktorski studij (III ciklus) ostaje otvoren do 1.11.2017. godine. Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje 

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.


 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.