Skip to the content

Konkurs za izbor dekana Mašinskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 130-2-254 /22 od 28.6.2022. godine, Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

 

 

KONKURS

za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

na mandatni period od četiri godine

 

 

I

 

Za dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati

kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

 

Opći uslovi su:  

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za

imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od

dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne; 

 1. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova /

funkcije 

 1. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu

Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH). 

 

 

Posebni uslovi su  

 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno, odnosno

umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora; 

 1. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim

radnim vremenom; 

 1. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
 2. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je

povezana s političkom partijom;

 1. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu. 

 

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.

 

II

 

Dokazi

Uz potpisanu prijavu na Konkurs i biografiju kandidat za dekana Mašinskog fakulteta

Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužan je priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o

ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal

Bijedić“ u Mostaru, i to:

 

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 2. Ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno

zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru,

ne starija od 3 mjeseca; 

 1. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu

“Džemal Bijedić” u Mostaru, original; 

 1. Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda

(original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci); 

 1. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je

povezana s političkom partijom, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3

mjeseca (original); 

 1. Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca (original); 
 2. Program rada i razvoja Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri 4 godine, potpisan od strane kandidata. 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 1. Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije

Dekana (original ne stariji od tri mjeseca);

 1. Uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, (original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca);
 2. Uvjerenje sa suda da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, (original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca);
 3. Uvjerenje sa suda da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, (original ne stariji od 3 mjeseca);
 4. Izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, (original).

 

III

 

Potpisana prijava na Konkurs sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom

dostavlja se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja

Konkursa u listu „Oslobođenje“, a dostavlja se na adresu:

 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mašinski fakultet

Univerzitetski kampus - Sjeverni logor b.b.

88 104 Mostar

 

 

 

 

uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta

„Džemal Bijedić“ u Mostaru“- ne otvaraj.

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata i adresa kandidata.

 

 

IV

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba