Skip to the content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija (drugi upisni rok)

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini ostaje otvoren do 15. septembra 2023. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini ostaje otvoren do 03. novembra 2023. godine.

PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS ZA UPIS NA MAŠINSKI FAKULTET KANDIDATI TREBAJU PREDATI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 

 

 1. A) PRVI CIKLUS (DODIPLOMSKI STUDIJ)

 

 1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na studenskoj službi fakulteta);

 

 1. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o

završenoj srednjoj školi  u Bosni i Hercegovini  u četverogodišnjem trajanju odnosno  

odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini ( ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se  dokaz o podnesenom   zahtjevu za nostrifikaciju);

 

 1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

 

 1. uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci);

 

 1. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj: 1610200000291098 i

 

 1. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i

                          oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 1. B) DRUGI CIKLUS (DIPLOMSKI/MASTER STUDIJ)

 

 1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na studenskoj službi fakulteta);

 

 1. originalna diploma o završenom prvom ciklusu iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
 2. uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original);

 

 1. izvod iz matične knjige rođenih;

 

 1. uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

 

 1. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj: 1610200000291098 i

 

 1. drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta.

Kandidati za upis na diplomski studij, u pravilu, moraju imati najmanju prosječnu ocjenu 7,5 (C+) ostvarenu na dodiplomskom studiju, a ukoliko nisu ostvarili traženu prosječnu ocjenu, potrebno je da dostave dvije preporuke nastavnika, koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

 

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i

                          oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet

 

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba