Skip to the content

Konkurs za upis studenata I i II ciklusa studija u akademsku 2023/24 godinu

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1-1780/23 i 101-1-1783/23 od 25.05.2023. godine godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1153-1/23 od 1.6.2023. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini ostaje otvoren do 03. jula 2023. godine.
Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini ostaje otvoren do 03. novembra 2023. godine.

OBAVJEŠTENJE O NAČINU PRIJAVE NA KONKURS

PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS ZA UPIS NA MAŠINSKI FAKULTET KANDIDATI TREBAJU PREDATI SLJEDEĆE DOKUMENTE:


A) PRVI CIKLUS (DODIPLOMSKI STUDIJ)

1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na studenskoj službi fakulteta);

2. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o
završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno
odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini ( ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);

3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

4. uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci);

5. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj: 1610200000291098 i

6. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i
oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet.


Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

B) DRUGI CIKLUS (DIPLOMSKI/MASTER STUDIJ)

1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na studenskoj službi fakulteta);

2. originalna diploma o završenom prvom ciklusu iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
3. uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original);

4. izvod iz matične knjige rođenih;

5. uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

6. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj: 1610200000291098 i

7. drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta.
Kandidati za upis na diplomski studij, u pravilu, moraju imati najmanju prosječnu ocjenu 7,5 (C+) ostvarenu na dodiplomskom studiju, a ukoliko nisu ostvarili traženu prosječnu ocjenu, potrebno je da dostave dvije preporuke nastavnika, koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i
oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Radno vrijeme studentske službe je od 9:00 do 15:00.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2023 UNMO.ba