Skip to the content

Usvojene teme za završne radove I ciklusa studija

I CIKLUS

Nastavnik

Naziv teme

Predmet/Naučna grana

DP

KI

E

Prof. dr. Dragi Tiro

Primjena mobilne aplikacije u projektovanju tehnološkog procesa izrade mašinskog dijela

Modeliranje tehnoloških procesa

x

x

 

Prof. dr. Dragi Tiro

Izrada programa za obradu radnog komada na CNC mašini

Modeliranje tehnoloških procesa

x

x

 

Prof. dr. Mirna Nožić

Projektovanje tohnoloških postupaka obrade deformisanjem

Obrada deformisanjem

x

x

x

Prof. dr. Mirna Nožić

Konstrukcija alata za procese obrade deformisanjem

Obrada deformisanjem

x

x

x

Prof. dr. Sead Pašić

Termička obrada alatnih čelika

Termička obrada i livenje

x

 

 

Prof. dr. Senad Rahimić

Dizajniranje weldments metodom

Dizajniranje pomoću računara

x

x

x

Prof. dr. Senad Rahimić

Modeliranje kajaka u cad sistemima

Dizajniranje pomoću računara

x

x

x

V.prof.dr. Senada Pobrić

Dokumentacija sistema kvaliteta

Sistem kvaliteta

x

x

x

V.prof.dr. Senada Pobrić

Organizacija Poslovne funkcije

Organizacija i ekonomika preduzeća

x

x

x

V.prof.dr. Daut Denjo

Interferometrija u prenošenju jedinice dužine

Teorija i tehnika mjerenja

x

x

x

V.prof.dr. Daut Denjo

Mjerna nesigurnost u procesima kalibracije mjerila dužine

Teorija i tehnika mjerenja

x

x

x

Doc. dr. Emir Nezirić

Idejno rješenje sistema za praćenje proizvodnje fotonaponskih panela pomoću arduino platforme

Energetske transformacije

 

 

x

Doc. dr. Emir Nezirić

Sagorjevanje tečnih i čvrstih goriva

Energetske transformacije

 

 

x

Doc. dr. Emir Nezirić

Simulacija polužnog ravnog mehanizma pomoću softvera Solidworks

Mehanika II

x

x

x

Doc. dr. Rešad Malović

Izbor tipa turbomašine  vodotoka na osnovu neto pada i protka

Turbomašine

 

 

x

Doc. dr. Rešad Malović

Određivanje energetske vrijednosti vodotoka sa izborom tipa hidroturbine na osnovu optimalnih troškova izgradne hidroelektrane

Turbomašine

 

 

x

Doc. Dr. Edin Džiho

Priprema uzoraka za mikroskopiranje

Ispitivanje materijala

x

x

x

Doc.dr. Edin Šunje

Reaktivno livenje plastike

Tehnologije brizganja plastike

x

x

 

Doc.dr. Edin Šunje

Dimenzionisanje solarnog sistema za zagrijavanje vode

Obnovljivi izvori energije

 

 

x

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba