Skip to the content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu akademske 2019/2020 godine

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101- 1602 /19 i broj: 101-1602-2-/19, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, broj: 05-03-40-1582-1/19 od 13.6.2019. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje


                                                                 KONKURS
                              za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na
                      Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2019/2020. godini

Mašinski fakultet vršit će upis na slijedeće studijske programe:

ROK ZA PRIJAVU JE OD 18.6. DO 5.7. 2019. GODINE

 

Prilikom prijave na konkurs za upis na Mašinski fakultet kandidati treba da predaju sljedeće dokumente:


A) PRVI CIKLUS (DODIPLOMSKI STUDIJ)

1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na studenskoj službi fakulteta ili u prilogu oglasa);

2. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o
završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno
odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini ( ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);

3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

4. uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci);

5. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj: 1610200000291098 i

6. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i
oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.


B) DRUGI CIKLUS (DIPLOMSKI/MASTER STUDIJ)

1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na studenskoj službi fakulteta ili u prilogu oglasa);

2. originalna diploma o završenom prvom ciklusu iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
3. uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original);

4. izvod iz matične knjige rođenih;

5. uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

6. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj: 1610200000291098 i

7. drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta.
Kandidati za upis na diplomski studij, u pravilu, moraju imati najmanju prosječnu ocjenu 7,5 (C+) ostvarenu na dodiplomskom studiju, a ukoliko nisu ostvarili traženu prosječnu ocjenu, potrebno je da dostave dvije preporuke nastavnika, koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i
oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2023 UNMO.ba