Skip to the content

Obavještenje za upis na master studij

Obavještavaju se studenti koji su se ranije prijavili na konkurs za upis na I godinu master studija da upis mogu izvršiti do 16.10.2020. 

PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU POTREBNO JE DA KANDIDATI DOSTAVE  U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLJEDEĆE:

 

REDOVNI STUDENTI:

  1.    INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI REKTORATA)

  2.     2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

  3.     LJEKARSKO UVJERENJE

  4.       POPUNITI OBRAZAC ZA IZBORNE PREDMETE (OBRAZAC SE MOŽE BESPLATNO PREUZETI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  5.    UPLATNICU NA IZNOS OD 400 KM

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098 (SVRHA: M1501 UPIS U I SEMESTAR)  

  6.     UPLATNICU NA IZNOS OD 70 KM

- SVRHA: M2101 KORIŠTENJE BIBLIOTEKE;

- SVRHA: M2102 ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA;

- SVRHA: M2103NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA

- SVRHA: M2104 NAKNADA ZA KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA

NAPOMENA: Naknada za korištenje Biblioteke, članstvo u Uniji studenata , održavanje zgrade i inventara i korištenje Informacionog sistema u zbiru iznosi 70KM. Navedeni iznos možete uplatiti na jednoj uplatnici, gdje u rubrici Svrha navedite šifre uplata, a uplata se vrši na žiro račun Univerziteta.

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

                         

VANREDNI STUDENTI:

  1.    INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI REKTORATA)

  2.    2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

  3.    LJEKARSKO UVJERENJE

  4.    POPUNITI OBRAZAC ZA IZBORNE PREDMETE (OBRAZAC SE MOŽE BESPLATNO PREUZETI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  5.    UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM  (SVRHA: M1601 UPIS U I GODINU)

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

 6.     UPLATNICU NA IZNOS OD 70 KM

SVRHA: M2101 KORIŠTENJE BIBLIOTEKE;

SVRHA: M2102 ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA;

- SVRHA: M2103NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA

SVRHA: M2104 NAKNADA ZA KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA

NAPOMENA: Naknade za korištenje Biblioteke, članstvo u Uniji studenata , održavanje zgrade i inventara i korištenje Informacionog sistema u zbiru iznosi 70KM. Navedeni iznos možete uplatiti na jednoj uplatnici, gdje u rubrici Svrha navedite šifre uplata, a uplata se vrši na žiro račun Univerziteta.

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

 

 

Konkurs za upis studenata koji se do sada nisu predali prijavu ostaje otvoren do 31.10.2020. Prijava na konkurs treba da sadrži:

1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na
studenskoj službi fakulteta);
2. originalna diploma o završenom prvom ciklusu iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća
nostrificirana dokumenta;
3. uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original);
4. izvod iz matične knjige rođenih;
5. uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
6. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog
fakulteta broj: 1610200000291098 i
7. drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu „Džemal
Bijedić“ u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta.
Kandidati za upis na diplomski studij, u pravilu, moraju imati najmanju prosječnu ocjenu 7,5
(C+) ostvarenu na dodiplomskom studiju, a ukoliko nisu ostvarili traženu prosječnu ocjenu,
potrebno je da dostave dvije preporuke nastavnika, koji su im bili predmetni nastavnici na
dodiplomskom studiju.

 


NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet
Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Studenti koji se upisuju na master studij su dužni popuniri formular sa odbirom izbornih predmeta:

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba