Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija u drugom upisnom roku

Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Senat Univerziteta, na 137. sjednici održanoj 14.7.2022. godine, donio je

ODLUKU

o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademsku 2022/2023. godinu u drugom upisnom roku

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na studijske programe I ciklusa studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademskoj 2022/2023. godini u II upisnom roku.

(1) Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini objavljuje se 29. avgusta 2022. godine i otvoren je do 16.  septembra 2022. godine.

(2) Konkurs  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 28. oktobra 2022. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

 

OBAVJEŠTENJE

 O NAČINU PRIJAVE NA KONKURS ZA UPIS U  PRVU GODINU PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

 

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini ostaje otvoren do 28. oktobra 2022. godine.

PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS ZA UPIS NA MAŠINSKI FAKULTET KANDIDATI TREBAJU PREDATI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 

 

 1. A) PRVI CIKLUS (DODIPLOMSKI STUDIJ)

 

 1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na studenskoj službi fakulteta);

 

 1. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o

završenoj srednjoj školi  u Bosni i Hercegovini  u četverogodišnjem trajanju odnosno  

odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini ( ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se  dokaz o podnesenom   zahtjevu za nostrifikaciju);

 

 1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

 

 1. uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci);

 

 1. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj: 1610200000291098i

 

 1. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i

                          oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 1. B) DRUGI CIKLUS (DIPLOMSKI/MASTER STUDIJ)

 

 1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na studenskoj službi fakulteta);

 

 1. originalna diploma o završenom prvom ciklusu iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
 2. uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original);

 

 1. izvod iz matične knjige rođenih;

 

 1. uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

 

 1. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj: 1610200000291098i

 

 1. drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta.

Kandidati za upis na diplomski studij, u pravilu, moraju imati najmanju prosječnu ocjenu 7,5 (C+) ostvarenu na dodiplomskom studiju, a ukoliko nisu ostvarili traženu prosječnu ocjenu, potrebno je da dostave dvije preporuke nastavnika, koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

 

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i

                          oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet

 

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba