Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2024/2025. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj: 4/12), člana 146. i 154. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-2125/24 i 101-2127/24 od 30.5.2024. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-34-1287/24-1 od 3.6.2024. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

 

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2024/2025. godini

 

- Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini je otvoren od 5.6.2024. do 1.7.2024. godine.

 

- Konkurs za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini je otvoren od 5.6.2024. godine do 4.11.2024. godine.

 

 

 OBAVJEŠTENJE O NAČINU PRIJAVE NA KONKURS

 

PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS ZA UPIS NA MAŠINSKI FAKULTET KANDIDATI TREBAJU PREDATI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 

 1. A) PRVI CIKLUS (DODIPLOMSKI STUDIJ)

 

 1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na studentskoj službi fakulteta odnosno web stranici fakulteta);
 1. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini ( ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
 1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
 1. uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci);
 1. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj: 1610200000291098 i
 1. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet.

 

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 1. B) DRUGI CIKLUS (DIPLOMSKI/MASTER STUDIJ)
 1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji se konkuriše/natječe (obrazac preuzeti na studentskoj službi fakulteta odnosno web stranici fakulteta);
 1. originalna diploma o završenom prvom ciklusu iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
 2. uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original);
 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 1. uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
 1. uplatnicu na iznos od 20 KM (svrha: M3201-obrada dokumenata) na žiro račun Mašinskog fakulteta broj: 1610200000291098 i
 1. drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta.

Kandidati za upis na diplomski studij, u pravilu, moraju imati najmanju prosječnu ocjenu 7,5 (C+) ostvarenu na dodiplomskom studiju, a ukoliko nisu ostvarili traženu prosječnu ocjenu, potrebno je da dostave dvije preporuke nastavnika, koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

 

NAPOMENA: Nakon završetka obrade dokumenata i objave rang liste na web stranici i oglasnoj ploči fakulteta kandidati će moći izvršiti upis na fakultet

 

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba